قطب منار هند
قطب منار هند قطب منار مناره ای است در دهلی واقع در پایتخت هندوستان که بلندترین بنای آجری دنیا میباشد.این بنا از سنگ سرخ و مرمر واقع شده است و به دستور سلطان معزالدین غوری بنیان گذاری شده که بعدها توسط ...